Regulamin

Regulamin 2018-07-03T15:42:50+02:00

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym kwiatynatelefon.com.pl prowadzony jest przez Joannę Polit prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JOANNA POLIT „STRELICJA” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres prowadzenia działalności gospodarczej ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236, Wrocław i adres do doręczeń ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236, Wrocław , adres poczty elektronicznej: sklep@kwiatynatelefon.com.pl Numer telefonu 514322129.
 • 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 • 1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 • 1.4. Definicje:
  • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Joanna Polit prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOANNA POLIT „STRELICJA” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres prowadzenia działalności gospodarczej ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236, Wrocław i adres do doręczeń ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236, Wrocław, adres poczty elektronicznej: sklep@kwiatynatelefon.com.pl Numer telefonu 514322129;
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w szczególności kwiaty, bukiety i prezenty (zwane dalej łącznie „produktem” lub „przesyłką”);
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail sklep@kwiatynatelefon.com.pl lub telefonicznie, na numer telefonu wskazany przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
  • SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.kwiatynatelefon.com.pl

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • 2.1. W Sklepie internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia.
  USŁUGA FORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, dane odbiorcy produktu wskazanego przez Klienta, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową, w której włączono możliwość zapisu plików Cookies, (2) dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • 2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • A. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
   • pisemnie na adres ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236, Wrocław,
   • elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@kwiatynatelefon.com.pl
  • B. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • C. Ustosunkowanie się przez Usługodawcę do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • 3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • 3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym
  • A. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówień lub wysłania wiadomości e-mail na adres sklep@kwiatynatelefon.com.pl lub telefonicznego złożenia zamówienia pod numerem telefonu 514322129.
  • B. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  • C. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.B. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 • 4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • A. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • B. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego pośrednika płatności – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego, w miejscu wyboru formy płatności przez Klienta.
  • C. Płatność przy odbiorze osobistym produktu.
 • 4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 • 5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w miejscu wyboru sposobu dostawy przez Klienta, oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  • A. Przesyłka kurierska;
  • B. Dostawa świadczona przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela.
  • C. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta.
 • 5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wskazywany jest w trakcie składania Zamówienia.
 • 5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych przez Klienta, w przypadku odmowy przyjęcia produktów przez odbiorcę wskazanego przez Klienta lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 • 5.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie wyłącznie do wysokości wartości Zamówienia.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

 • 6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 • 6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 • 6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  • pisemnie na adres: ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236, Wrocław
  • elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@kwiatynatelefon.com.pl
 • 6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości utrwalonych w postaci dokumentacji zdjęciowej; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • 6.5. Sprzedawca ustosunkuje się przez do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • 6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236, Wrocław. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR

 • 7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • 7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • 7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • 8.2. Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2018 r.