Polityka prywatności

Polityka prywatności 2018-07-03T15:42:19+02:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO UMOWA DZIERŻAWY STRONOSKLEPU WRAZ Z NAZWĄ DOMENY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu internetowego. W Polityce prywatności zostały wskazane przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies.
 • 1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest JOANNA POLIT „STRELICJA” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236 Wrocław,i adres do doręczeń: ul. Grabiszyńska 293/11, 53-236 Wrocław, adres poczty elektronicznej: sklep@kwiatynatelefon.com.pl, numer telefonu: 514322129- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.
 • 1.3. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”.
 • 1.4. Podanie przez korzystającego ze Sklepu internetowego Usługobiorcę lub Klienta danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem sytuacji: (1) zawierania umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 • 1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • 1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem i aby móc to wykazać.
 • 1.7. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Klient, Sprzedawca, Sklep internetowy itd.) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronach Sklepu internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 • 2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • 2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności.
 • 2.3. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie internetowym.

3. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 • 3.1. DANE ZAWARTE W FORMULARZACH ZAMÓWIEŃ – składając zamówienie za pomocą formularza zamówień Klient przekazuje Administratorowi dane zgodnie z wymaganiami formularza. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas wykonanie umowy, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego. Dane podane w formularzu zamówień zostaną zapisane w bazie Sklepu internetowego i będą przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z Klientem.
 • 3.2. FAKTURY – jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT, wówczas dane podane przez Klienta będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta będzie wypełnienie obowiązku prawnego wystawienia faktury. Wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej prowadzonej przez Administratora, w związku z czym dane znajdujące się na fakturach będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 • 3.3. REKLAMACJE – w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, Administrator przetwarza dane Klienta wskazane w formularzu zgłoszenia reklamacji. Dane przetwarzane są wówczas w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta będzie wypełnienie przez Administratora prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną. Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, dotyczącymi przedawnienia roszczeń z tytułu reklamacji i rękojmi.
 • 3.4. KONTAKT E-MAILOWY – kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient w sposób naturalny przekazuje swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. W wiadomości mogą zostać przekazane również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie wówczas zgoda Klienta, wynikająca z zainicjowania przez niego kontaktu drogą e-mailową. Dane Klienta przekazywane Sprzedawcy w taki sposób przetwarzane będą wyłącznie w celu kontaktu z Klientem. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, na serwerze skrzynki pocztowej, z której korzysta Sprzedawca. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora lub do czasu otrzymania przez Administratora żądania zrealizowania prawa osoby, której dane dotyczą, w zakresie zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • 4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • 4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 • 4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • A. przewoźnicy / spedytorzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub innemu pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi lub do wskazanego przez Klienta odbiorcy produktu/przesyłki.
  • B. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  • C. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • 5.1. Administrator zapewnia osobom, których dane przetwarza, realizację przysługujących im praw:
  • A. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  • B. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • C. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • D. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • E. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • 5.2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • 6.1. Niniejsze informacje dotyczące plików „cookies” odnoszą się do cookies stosowanych przez w Sklepie internetowym.
 • 6.2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 • 6.3. Administrator stosuje „cookies” sesyjne (zwane tymczasowymi) oraz stałe. „Cookies” sesyjne to pliki, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przez niego przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, zależny od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • 6.4. Administrator wykorzystuje: – własne pliki „cookies”, w celu optymalizacji i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkowników, a także tworzenia anonimowych statystyk, by zrozumieć jak użytkownicy korzystają ze stron internetowych, by następnie móc poprawiać ich funkcjonalność, pliki „cookies” wykorzystywane są także w celach reklamowych, do prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, oraz mierzenia ich skuteczności; – zewnętrze pliki „cookies”, w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics), prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.
 • 6.5. Oprogramowania wykorzystane w przeglądarkach internetowych, służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniach końcowych. Użytkownicy przeglądarki mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”.
 • 6.6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).